Po posredovanju zagovornika načela enakosti podjetje odpravilo diskriminacijo pri božičnicah

Zagovornik je v trgovinskem podjetju ugotovil diskriminacijo zaposlenih pri božičnici, to pa je diskriminacijo že med postopkom odpravilo. Nagrado iz naslova poslovne uspešnosti podjetja so in bodo v bodoče tako prejeli tudi tisti, ki je sicer ne bi, kljub temu da so prispevali k uspešnemu poslovanju podjetja.

Zagovornik načela enakosti je na podlagi anonimnega predloga zaposlenega v enem izmed podjetij s področja trgovine opravil postopek ugotavljanja diskriminacije pri božičnici. Ugotovil je, da je podjetje za izplačilo božičnice res imelo taka merila, da so bili zaradi njih vsaj od leta 2017 pri božičnici prikrajšani zaposleni, ki so bili odsotni z dela zaradi svojih osebnih okoliščin.

Merila so namreč določala, da do te nagrade niso upravičeni zaposleni, ki so med letom, za katerega se je delila, odsotni zaradi koriščenja materinskega, očetovskega ali starševskega dopusta, in tisti, ki so več kot dva tedna opravičeno odsotni zaradi bolezni ali nege družinskega člana.

Po ugotovitvah zagovornika so bili tako na slabšem zaposleni, ki so bili z dela opravičeno odsotni zaradi nosečnosti, starševstva, zdravstvenega stanja in družinskega položaja. Naštete osebne okoliščine so po zakonu o varstvu pred diskriminacijo takšne, da zaradi njih nihče ne sme biti obravnavan manj ugodno. Zato je zagovornik odločil, da je podjetje nekatere zaposlene diskriminiralo.

Že med postopkom je podjetje sicer povedalo, da pri določitvi meril za izplačilo božičnice ni želelo diskriminirati, in je po prejetju pojasnil zagovornika diskriminacijo tudi odpravilo.

To je le kratek povzetek odločbe zagovornika, ki je v celoti dostopna spletni strani organa: https://www.zagovornik.si/zakljucena-ugotavljanja-diskriminacije/.

Besedilo: Zagovornik načela enakosti