Operacija je dosegla medijsko razburjanje

Jesenske meglice nežno ugašajo poletje, prebivalci Prevalj pa se z mešanico upanja in zaskrbljenosti ozirajo proti reki Meži, ki je ob zadnjih nekaj poplavah pokazala svoje zobe tamkajšnjim prebivalcem.

ZAGOTOVITEV POPLAVNE VARNOSTI POREČJA DRAVE – OBMOČJE MEŽE Z MISLINJO

Ob iskanju informacij, kdo je financer zgodb, ki so večkrat osvojile naslovnice časopisov, sem informacije, ki so mi pomagale napisati članek, našla na Ministrstvu za okolje in prostor, Direkciji Republike Slovenije za vode.

Zapisali so, da načrtovani celostni ukrepi za zmanjševanje poplavne ogroženosti sodijo v Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, ki je financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj ESRR s ciljem dobrega prilagajanja podnebnim spremembam in obvladovanju teh tveganj.

Cilj projekta je zmanjšati poplavno ogroženost urbaniziranim območjem v porečju Drave, na območju Meže in Mislinje pred 100-letnimi poplavnimi vodami. Projekt je načrtovan tako, da se urbanizirana, poseljena območja v občinah Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd in Slovenj Gradec, ki jih ogrožajo visoke vode porečja Meže z Mislinjo, z izvedbo ukrepov varuje do visokovodnih pojavov s povratno dobo Q 100. S tem bo pomembno zmanjšana poplavna škoda in dolgoročno zagotovljen omejen vpliv podnebnih sprememb, ki je v današnjem času vse večji in pogostejši.

Projekt sodi v celovit projekt zmanjševanja poplavne ogroženosti porečja Drave in so ga razdelili na šest podprojektov kot šest funkcionalno zaokroženih ukrepov:

Ukrep 1: Ureditve na območju Ravne na Koroškem

Ukrep 2: Ureditve na območju Prevalje

Ukrep 3: Ureditve na območju Poljana (ureditev zadrževalnika visokih voda na Poljani)

Ukrep 4: Ureditve Meže in Mislinje na območju Otiški vrh

Ukrep 5: Ureditev Mislinje na območju Pameče

Ukrep 6: Ureditve na območju Slovenj Gradec.

Obravnavno območje obsega tri vodotoke, in sicer Mežo, Mislinjo in Homšnico ter povezuje občine Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd in mestno občino Slovenj Gradec.

Predvidena je delitev projekta na dve fazi, kar je pomembno zaradi doseganja uspešnosti operativnega programa:

PRVA FAZA vključuje vse gradbene ukrepe, razen izvedbenega dela ureditve zadrževalnika visokih voda na Poljani in pripravljalne aktivnosti za drugo fazo;

DRUGA FAZA vključuje izvedbeni del zadrževalnika visokih voda na Poljani in vse preostale aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo celovitega projekta.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo operacije, znaša 19.014.905,00 evrov. Prispevek na programskem območju Kohezijska regija Vzhodna Slovenija znaša 18.968.238,00 evrov (od tega podpora Evropske unije 15.174.590,40 evrov in nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 3.793.647,60 evrov).

V okviru projekta bo 2.000 ljudi deležnih koristi od ukrepov varstva pred poplavami.

Operacija bo zaključena predvidoma 31. decembra 2022.

Da pa bo operacija dosegla medijsko razburjanje, so verjetno pričakovali vsi domačini. Na Facebook strani Občine Prevalje je moč zaslediti nekaj pikrih:

VIR: Facebook

… hkrati pa tudi nekaj komentarjev ljudi, ki trkajo na vest javnosti s pozitivnimi pogledi …

 

Z dlakocepsko natančnostjo pa bi verjetno iskali pogumneža, ki ne bi skrival negodovanja ob tej (ne)skrbi občine za klopce, na katerih občani najdejo svoj mir ob reki Meži, katere okolica dobiva novo preobleko.

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila