Obseg škode žledoloma v gozdovih Koroške

Škoda, ki je v koroških gozdovih nastala zaradi žledu med 30. januarjem in 10. februarjem je ocenjena na približno 5 milijonov evrov, posekati bo potrebno cca. 180.000 m3 poškodovanega lesa.

Območna enota Zavoda za gozdove Slovenj Gradec nadaljuje z zbiranjem informacij na terenu o poškodovanosti gozdov zaradi žleda. 20. februarja 2014 je bila izdelana nova ocena, ki je nastala na osnovi ogledov na področjih, katera so bila prej nedostopna. Površina poškodovanih gozdov ostaja cca. 25.000 ha. Ocena količine poškodovanega lesa, ki ga bo potrebno posekati pa je cca. 180.000 m3 (130.000 m3 iglavcev in cca. 50.000 m3 listavcev). Upoštevati je potrebno, da je del gozdnih prometnic še vedno neprevozen in da je v višjih predelih sneg, kar v določenem delu še vedno omejuje dostop strokovne službe do poškodovanih gozdov.

Površina in količina poškodovanih gozdov po žledu: (VIR: Območna enota Zavoda za gozdove)

Krajevne enotePosek iglavciPosek listavciPosek skupajPosek skupaj
 m3m3m3m3/ha
Mislinja8097 8279 16376 38 
Slovenj Gradec65364 18744 84108 68 
Dravograd, Prevalje38786 12137 50923 27 
Črna na Koroškem9950 885 1083517 
Radlje ob Dravi8717 9250 17967 
SKUPAJ130914 49295 180209 21 

Delavci Zavoda so pričeli tudi s pripravo bolj podrobne ocene škode, ki jo ocenjujejo na 5 milijonov evrov. V oceno je zajeta škoda zaradi razvrednotenja lesne mase, ki je bila poškodovana, dodatni stroški pri sečnji in spravilu zaradi poškodovanosti gozdnega sestoja, ocena izpada prirastka, stroški obnove gozda po poseku, stroški dodatnih negovalnih in preventivno varstvenih del v gozdovih, stroški za vzpostavitev prevoznosti gozdnih prometnic oziroma vlak in stroški za njihovo sanacijo.

Iglavce je potrebno posekati, izdelati in odpeljati iz gozda do 15. maja 2014, najkasneje pred izletom podlubnikov, ki se praviloma naselijo v poškodovane iglavce. V nasprotnem primeru se lahko pričakuje povečanje škod v gozdovih zaradi namnožitve podlubnikov. Lastnik gozda lahko posek močno poškodovanega drevja in preventivna varstvena dela opravi tudi brez odločbe Zavoda za gozdove Slovenije, mora pa o tem predhodno obvestiti Zavod, oziroma pristojnega revirnega gozdarja. Zavod bo lastnikom gozdov izdal individualne odločbe za posek. Odločbe vsebujejo tudi navodila lastnikom gozdov, kako se lotiti odpravljanja posledic ujme v gozdovih. Lastnik gozda dobi strokovno pomoč za izvedbo del pri Zavodu za gozdove Slovenije, na pristojni krajevni enoti.

Zavod bo za poškodovane gozdove predvidoma do začetka aprila pripravil načrt sanacije, ki bo vključeval tudi načrt obnove poškodovanih gozdov, potrebnih negovalnih in varstvenih del v gozdnih sestojih.

Varnost vseh, ki se bodo lotili sanacije poškodovanega gozda, je še vedno prva prioriteta.

Zaradi nevarnosti in zahtevnosti dela naj se odstranjevanja poškodovanega drevja lotijo le usposobljeni lastniki gozdov. V nasprotnem primeru naj za to delo najamejo profesionalne izvajalce del v gozdovih. Za pridobitev znanja in izboljšanje osveščenosti lastnikov gozdov glede varnega dela v gozdu bo Zavod pripravil demonstracije varnega dela pri sečnji v ujmah poškodovanega drevja. Termini in lokacije tečajev so objavljeni na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije, kjer so na voljo tudi vsi nasveti za varno delo v gozdu. Prevoznice za posek poškodovanega drevja po določilih zakona o gozdovih prejmete na krajevnih enotah Zavoda. Predvideva se, da bo državni zbor razglasil moratorij na uporabo prevoznic do 30.4.2015.

PRIJAVA ŠKODE

Škodo prijavite na ustreznem obrazcu, ki je na voljo na spodnji povezavi, ali pa ga dobite osebno na vaši Občini.

Poleg osnovnih podatkov so obvezni podatki za prijavo škode še parcelne številke prizadetih površin, KMG – MID in davčna številka lastnika zemljišča.

Vloge lahko oddate še do 7. marca 2014.

  • OBRAZEC 1 (ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči),
  • OBRAZEC 4 (ocena delne škode na stavbah, povzročenih po naravni nesreči)
  • OBRAZEC 5 (ocena škode na gradbenih inženirskih objektih, povzročene po naravni nesreči)

OPOZORILO: Škodo v gozdovih ocenjuje samo Zavod za gozdove Slovenije, škoda nastala v travniških sadovnjakih se NE ocenjuje. 

Oškodovanci, ki so utrpeli škodo na gozdovih izpolnijo OBRAZEC 1 tako, da izpolnijo točke 1.2., 1.4., 1.5., 1.6. in 1.7. s tem,  da v tabeli v točki 1.7. izpolnijo samo stolpca A (številka parcele) in B (katastrska občina).

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila