Občina Mislinja letos za subvenciniranje malih čistilnih naprav namenila 10.000 evrov

Občina Mislinja je objavila javni razpis za subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav v letu 2019.

Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za stanovanjske objekte na območju Občine Mislinja. Subvencija je možna za postavitev ene male komunalne čistilne naprave za en stanovanjski objekt ter tudi postavitev ene komunalne naprave za več stanovanjskih objektov.

V besedilu javnega razpisa je zapisano, da je Občina Mislinja v proračunu za leto 2019 za sofinanciranje malih čistilnih naprav namenila 10. 000 evrov. Upravičenci so vsi lastniki (tako fizične kot pravne osebe) stanovanjskih objektov, ki imajo stalno prebivališče v Občini Mislinja. V primeru skupne male čistilne naprave za več stanovanjskih objektov, je nosilec investicije tisti, na čigar zemljišču bo zgrajena čistilna naprava. Do sredstev niso opravičene fizične ali pravne osebe, ki so lastnice stanovanjske ali večstanovanjske stavbe na območju aglomeracij. Upravičenec lahko kandidira za proračunska sredstva za en objekt le enkrat.

Za vgradnje male čistilne komunalne čistine naprave se subvencionira do 50% upravičenih stroškov oziroma največ 1.000 evrov na stanovanjski objekt pri zamenjavi obstoječe greznice s čistilno napravo ali novogradnji. Subvencionira se postavitev ene male komunalne naprave za en stanovanjski objekt kot tudi postavitev ene male čistilne naprave za več stanovanjskih objektov. Upravičeni so stroški nakupa male čistilne naprave v velikosti 50 PE z vključenimi stroški montaže in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov.

Vloga za subvencijo mora biti oddana na predpisanem obrazcu, priložena pa ji morajo biti ustrezna, zahtevana dokazila. Vsebovati mora izpolnjeno vlogo za subvencioniranje skupaj z zahtevano dokumentacijo, predračun z opisom predvidenih del ali račun izvedenih del s strani izvajalca, certifikat oz. ustrezno izjavo proizvajalca, soglasje za izgradnjo naprave, če zemljišče ni v lasti vlagatelja, upravičenci za več objektov skupaj morajo priložiti podpisan medsebojno dogovor, če pa je bila izgradnja izvedena pred objavo tega razpisa pa še potrdilo o pozitivno opravljeni prvi meritvi, fotografijo naprave.

Vlogo mora nosilec do 15. 10. 2019 oziroma do porabe sredstev oddati v vložišču Občine Mislinja, ali jo poslati po pošti na Občino Mislinja. Razpisno dokumentacijo lahko vlagatelji dobijo na Občini Mislinja, objavljena pa je tudi na spletni strani občine: https://www.mislinja.si/objava/207186.

Postopek za dodelitev proračunskih vlog vodi tričlanska komisija, imenovana s strani župana. Komisija obravnava vse popolne in pravočasno prispele vloge po vrstnem redu prispetja. Seznam upravičencev pripravi najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog, pripravi tudi predlog o dodelitvi proračunskih sredstev.

VIR: Občina Mislinja

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije