Search
Close this search box.

Na Ravnah bodo v prostorih nekdanjega vrtca Marjetka uredili bivalne enote

Občina Ravne na Koroškem je načrtovala ureditev bivalnih enot že leta 2017, ker pa se je investicija takrat, zaradi zahtevnosti objekta in statusa spomeniškega varstva precej povišala, so od projekta odstopili. Letos se bodo spet prijavili na javni razpis in poskušali projekt v treh letih tudi končati.

Na Ravnah na Koroškem bodo v nekdanjem objektu vrtca Marjetka uredili bivalne enote z nastanitveno podporo, ki bodo namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb. Poleg bivalnih enot je predviden tudi program, ki je namenjen osebam, ki so praviloma večkratno socialno izključene in potrebujejo celovito podporo pri ponovnem socialnem vključevanju. Letos imajo v načrtu pripraviti dokumentacijo, drugo leto pa predvidevajo začetek prenove objekta.Na marčevski seji občinskega sveta so na Ravnah potrdili tudi novelacijo dokumenta o identifikaciji investicijskega projekta za Vzpostavitev bivalnih enot in medinstitucionalno sodelovanje za podporo stanovanjsko izključenim prebivalcem. Z bivalnimi enotami z nastanitveno podporo želijo na Ravnah vzpostaviti pravičen sistem za zagotovitev bivalnih enot občanom občine Ravne na Koroškem, ki so se znašli v težki socialni stiski in brez pomoči ne morejo rešiti stanovanjskega problema. Hkrati pa s tem načrtujejo dolgoročno rešitev propadajočega objekta bivšega vrtca Marjetka.

S programom v bivalnih enotah bo ljudem nudena intenzivna psihosocialna podpora pri finančnem načrtovanju, odnosu s stanovalci, sprotnem reševanju zdravstvenih težav, urejanju dokumentov, koristnem preživljanju prostega časa in nudeni jim bodo izboljšani pogoji za življenje.

Naj spomnimo, da so svetniki na Ravnah že februarja 2017 sprejeli dokument o identifikaciji investicijskega projekta za Vzpostavitev bivalnih enot in medinstitucionalno sodelovanje za podporo stanovanjsko izključenim prebivalcem, v katerem so bile bivalne enote predvidene v kletnih prostorih obstoječega objekta Centra za socialno delo na Ravnah na Koroškem, ki je kasneje pridobil Regijsko enoto za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, kar posledično pomeni povečanje kadra in s tem potrebe po dodatnih prostorskih kapacitetah, zaradi česar so morali na občini poiskati nove prostore za predvideno investicijo.

Nove prostore so z novelacijo DIIP-a zaradi spremembe lokacije sprejeli maja 2017, v njem pa je bila predvidena adaptacija delno osnovnega in delno prizidanega dela objekta vrtca Marjetka. Ker pa se je investicija takrat, zaradi zahtevnosti objekta in statusa spomeniškega varstva precej povišala, so od projekta odstopili.

Trenutno stanje v Občini Ravne na Koroškem:

  • Število brezdomnih oseb: 3
  • Število oseb, ki jim zaradi postopka deložacije ali slabih bivalnih razmer grozi brezdomstvo: 9
  • Število oseb, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče na naslovu CSD Ravne na Koroškem: 14
  • Število oseb, ki imajo prijavljeno zakonsko prebivališče na naslovu Občine Ravne na Koroškem: 2

Drugo novelacijo DIIP-a pa so svetniki na 4. redni seji marca 2019 obravnavali zaradi spremembe lokacije znotraj objekta vrtca Marjetka, z njo pa se bodo spet prijavili na javni razpis LAS-a. Po novem bo izvedena adaptacija prostorov za potrebe bivalnih enot zgolj v prizidanem manjšem delu objekta (prvo nadstropje), Gledališka pot 6, v okviru katerega bodo pripravili tudi vsa potrebna dela (instalacije) za nadgraditev in ureditev stanovanjskih enot v drugem nadstropju osnovnega objekta, je na marčevski seji pojasnila Darja Čepin.

Celotna ocenjena vrednost triletnega projekta vključno z davkom na dodano vrednost znaša 137.171,21 EUR. Iz občinskega proračuna za leto 2019 bodo zanj namenili 5.124,00 EUR.

Investitor bivalnih enot, za do 8 oseb (moških in žensk), namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb je Občina Ravne na Koroškem, projektni partner pa Center za socialno delo Koroške, Enote Ravne na Koroškem.

Za projekt bodo iz občinskega proračuna v letih 2019, 2020 in 2021 namenili 97.171,21 EUR. Razliko v vrednosti 40.000 EUR pa si v letu 2020 obetajo od Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR, z oddajo vloge na javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Mežiške doline v programskem obdobju 2014 – 2020. 

Bivalne enote z nastanitveno podporo bodo namenjene ranljivim skupinam uporabnikov, kot so mladi brez zaposlitve, matere samohranilke z otroki, starejše osebe, žrtve nasilja in predvsem osebe z izrazito povečanimi potrebami po nastanitveni podpori (posamezniki, ki so bili odpuščeni iz različnih institucij, osebe s težavami v duševnem zdravju, osebe z težavami z zasvojenostjo).Takšna oblika nastanitve bo uporabnikom omogočala neodvisno, podprto in nadzorovano bivanje.

Poleg bivalnih enot je predviden tudi program, ki je namenjen najbolj ranljivim skupinam ljudi, ki so praviloma večkratno socialno izključeni in potrebujejo celovito podporo pri ponovnem socialnem vključevanju. Uporabniki, ki bodo vključeni v nastanitveno podporo bodo imeli servis in podporo strokovne delavke, ki jih bo spremljala pri realizaciji individualnih načrtov pomoči s pomočjo Centra za socialno delo Koroške – Enote Ravne na Koroškem ter ostalih sodelujočih, kot so Koroški medgeneracijski center, Društvo projekt Človek, Društva Altra, Društvo Ozara in ostale institucije.

Občina Ravne na Koroškem bo v letu 2019 pridobila projektno dokumentacijo, v letu 2020 pa sledi izvedba investicijsko vzdrževalnih del za navedeno investicijo ter nadaljevanje izvajanja programa nastanitvene podpore in izvajanje programa nastanitvene podpore, ki se nadaljuje še naprej v letu 2021.

Stanovalcem bivalnih enot bodo na Ravnah poskušali ponuditi tudi intenzivno psihosocialno podporo pri finančnem načrtovanju, odnosu s sostanovalci, sprotnem reševanju zdravstvenih težav, urejanju dokumentov, koristnem preživljanju prostega časa in jim na tak način omogočiti, da si v tem obdobju bivanja v bivalnih enotah urejajo in izboljšajo pogoje svojega življenja, v večji meri dosegajo cilje, ki si jih sami zastavijo ter se po tem obdobju v čim večji meri bivalno osamosvojijo oziroma bolj učinkovito obvladujejo svoje življenje. Pri čemer jim bo v veliko pomoč tudi svetovalka Centra za socialno delo Koroške, Enote Ravne na Koroškem, ki bo imela v prostorih tudi pisarno, v kateri bo na razpolago stanovalcem bivalnih enot in drugim, ki bodo potrebovali njeno pomoč.

Pripravili bodo tudi pravilnik o dodeljevanju bivalnih enot v najem. V njem bodo opredelili, kdo bodo upravičenci do bivalnih enot, pogoje in merila za oddajo, postopek oddaje, trajanje najemnega razmerja, razloge za prenehanje najemnega razmerja …

Edina od prisotnih svetnikov, ki je spregovorila na to temo, je bila Mojca Erjavec, ki je predlagala, da se že v študijo izvedljivosti, ki je predvidena v letošnjem proračunu, vključi tudi možnost razbremenitve CUDV Črna na Koroškem, ki se po njenih besedah sooča z veliko prostorsko in drugačno stisko. »Niso več ustrezni standardom in se morda prevzame del bremena, zlasti vključi občane občine Ravne, ki so v njihovi oskrbi. Tako da se dejansko zagotovi sobivanje in sožitje različnih ranljivih skupin, čemur so te bivalne enote pravzaprav tudi namenjene, je predlagala Erjavčeva.

Trenutno stanje v občini Ravne na Koroškem sicer kaže, da brezdomne osebe, ki se v stiski sami ali preko drugih služb in ljudi obračajo na Center za socialno delo (v nadaljevanju CSD), sedaj iščejo nastanitve v okviru »samskih domov«, sob pri zasebnih najemodajalcih. Zaradi lastne neurejenosti (ne plačujejo računov, imajo neprimerno družbo, težave z alkoholom, so v konfliktu s sostanovalci, ne upoštevajo hišnega reda) v teh stanovanjskih prostorih največkrat ne ostanejo dolgo.

Kot še pojasnjujejo na občini, je omenjeno stanje pokazatelj tega, da ti ljudje poleg nastanitve potrebujejo še program pomoči in podpore, s katerim bo zanje celostno poskrbljeno, da se bodo lahko bolj aktivno vključili v okolje in prevzeli odgovornost za svoje ravnanje in življenje. Kar pa imajo v načrtu na Ravnah rešiti ravno z bivalnimi enotami.

Dogodki