Search
Close this search box.

Mestni svet Občine Slovenj Gradec razpravljal o sanacijskem programu po poplavah

Slovenjgraške svetnice in svetniki so se v sredo, 29. novembra 2023, sestali na 13. redni seji. Na dnevnem redu so med drugim obravnavali tudi sanacijski program po poplavah.

Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec se je sešel na 13. seji. Sejo je vodil župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler.

Mestne svetnice in mestni svetniki so se najprej seznanili s sanacijskim programom predvidene porabe sredstev po poplavah z neurji v letu 2023 v Mestni občini Slovenj Gradec. 

Predstavila ga je Mojca Dimnik iz oddelka za investicije: »Strokovne službe Mestne občine Slovenj Gradec so na podlagi oddanega okvirnega sanacijskega programa predvidene porabe sredstev z okvirnimi grobo ocenjenimi vrednostmi in opravljenimi ogledi objektov na terenu, že pristopile k naročilu izdelave projektne dokumentacije – projekt za izvedbo (PZI) za vsak posamezen objekt posebej, ki je vključen v sanacijski program. Skladno s Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ in določil Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, bomo strokovne službe Mestne občine Slovenj Gradec, pripravile investicijsko dokumentacijo: Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in Investicijski program (IP), odvisno od višine ocenjenega projekta. Po izdelani in predani projektni dokumentaciji moramo pred postopkom izbire izvajalca gradbenih del, projekt predati v pregled Državni tehnični pisarni, katera ima trenutni sedež v občini Črna na Koroškem«.

Občina od občanov prejema veliko dopisov, povezanih z vodotoki. Opozarjajo, da je urejanje, vzdrževanje v upravljanju države – Direkcije RS za vode. Občina lahko sicer skupaj s predstavniki koncesionarjev VGP Drava Ptuj skliče sestanek in si s predsedniki vaških skupnosti ogleda vodotoke na terenu. Priporočamo, da občani z dopisom težave naslovijo na naslov Direkcije RS za vode v Mariboru. Država je na spletni strani Direkcije RS za vode vzpostavila karto zemljevid z delovišči na vodotokih po poplavah.

Trenutno se izvajajo dela na naslednjih vodotokih:

 • Mislinja (med Šmartnim in Tomaško vasjo pri Knapu – žaga in pri mostu Daplast ter v Brdih),
 • Selčnica (na območju Anžica na Selah),
 • Lakužnica (naselje Pameče, čiščenje struge),
 • Mislinja v Pamečah pri Surovini,
 • Na območju krožišča Colacio v Starem trgu,
 • Gmajnica (izlivni izsek v Starem trgu)
 • Suhodolnica (interventno čiščenje celotnega vodotoka)

Dela, ki se bodo še izvajala:

 • Homšnica (po celi strugi do Mislinjske dobrave),
 • Mislinja (med Kresnikom in Šmartno),
 • Potok Škodnica – pritok Mislinje v Mislinjski Dobravi,
 • Mislinja med Brdami in Mislinjsko Dobravo,
 • Radušnica v Podgorju,
 • Škofov potok v Pamečah.

Župan Tilen Klugler: »Deset projektantov dela na naših projektih. Vse, ki so utrpeli škodo, prosim za razumevanje. Nihče ni pozabljen v tej zgodbi, prioriteta so lokacije, kjer so ogroženi stanovanjski objekti. Nekaj dela bo opravljenega še letos, odvisno od vremenskih razmer in projektiranja, ostalo do oktobra 2024«.

Vir: MO Slovenj Gradec

Dogodki