Izdano je gradbeno dovoljenje za začetek izgradnje hitre ceste Velenje-Slovenj Gradec

Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo gradbeno dovoljenje družbi za avtoceste DARS, s katerim so izpolnjeni formalni pogoji za pričetek izgradnje odseka hitre ceste na relaciji Velenje-Slovenj Gradec, sklop F "Jenina", so danes zapisali na strani slovenjgraške mestne občine.

Ob tem so dodali, da je bila za predmetno gradnjo “izvedena presoja vplivov na okolje iz katere izhaja, da nameravana gradnja nima pomembnih škodljivih vplivov na okolje. Gradbeno dovoljenje opredeljuje tudi preostale pogoje za izvedbo kompleksnih gradbenih del, saj je po besedah projektantov omenjeni odsek eden izmed najzahtevnejših na celotni trasi 3. razvojne osi, predvsem zaradi velikega števila kompleksnih gradbenih elementov (viadukti, mostovi ipd.) in drugih posegov v naravno okolje.”

Ob tem so pojasnili, da je bilo za poseg že pridobljeno tudi okoljevarstveno soglasje. Gradnja je tako skladna z določbami prostorskega izvedbenega akta v delu, ki se nanaša na graditev objektov in z določbami predpisov o urejanju prostora.

Na občini so še dodali, da državni prostorski načrt predvideva izgradnjo državne ceste z vsemi objekti in ureditvami potrebnimi za njeno nemoteno delovanje.

“Državno cesto sestavljata štiripasovna cesta med priključkoma Slovenj Gradec jug in Velenje jug ter navezovalna cesta N1 med Konovim in priključkom Škale ter priključke na HC in sicer Slovenj Gradec – jug, Podgorje, Gaberke, Škale in Velenje – jug. V času izgradnje HC se bodo izvedle tudi deviacije lokalnih in gozdnih cest,” so še pojasnili na slovenjgraški občini.

VIDEO: Hitra cesta Velenje-Slovenj Gradec:

VIR: MOSG

Dogodki