Search
Close this search box.

FOTO in VIDEO: Koroško je obiskal Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti

Ste žrtev diskriminacije ali vas zanima kaj o njej? Danes bo zagovornik načela enakosti Miha Lobnik odgovarjal na vaša vprašanja.

Danes, 26. 3. je Koroško obiskal zagovornik načela enakosti Miha Lobnik. Zagovornik načela enakosti je neodvisen državni organ, ki deluje od 25. oktobra 2016. Takrat je Državni zbor za petletni mandat izvolil Miho Lobnika, univerzitetnega diplomiranega sociologa z večletnimi izkušnjami na področju spodbujanja enakopravnosti in preprečevanja diskriminacije. Podoben organ za varstvo pred diskriminacijo imajo vse države v Evropski uniji. V Sloveniji so v dveh letih obravnavali več kot 200 primerov, največ iz področja zaposlovanja, invalidnosti in narodnosti.

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je dopoldne srečal z župani koroških občin, ob 14:00 ga pričakujejo v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, kjer se bo srečal tudi z lokalnimi gospodarstveniki. Ob 17:00 bo kot gost javne tribune v Medgeneracijskem centru na Ravnah na Koroškem predstavil delovanje organa in odgovarjal na vprašanja o diskriminaciji. Na dan obiska Zagovornika načela enakosti na Koroškem bo v prostorih občine Ravne na Koroškem od 14:30 do 16:30 delovala terenska pisarna zagovornika za občanke in občane koroških občin.

V kolikor se soočate z diskriminacijo ali vas zanima kaj v zvezi z njo, pokličite na 080 8180 ali pišite na gp@zagovornik-rs.si.

VIDEO: Izjava zagovornika načela enakosti, Mihe Lobnika

[aiovg_video id=67984]

Zagovornik načela enakosti je predstavil, kako lahko organ pomaga občankam in občanom, ki so ali se počutijo diskriminirani. Županje in župani so opozorili na neenakost prebivalk in prebivalcev Koroške pri dostopu do, zdravstvenih, izobraževalnih in storitvenih dejavnosti, kot je dostop do bančnih storitev, zaradi slabe cestne infrastrukture. »Za Koroško je ključna prometna dostopnost. Preučili bomo, kaj lahko na tem področju naredimo v okviru našega organa. Diskriminacija na podlagi kraja bivanja je zakonsko prepovedana je izpostavil Miha Lobnik.

VIDEO: Izjava župana MO Slovenj Gradec, Tilna Kluglerja

[aiovg_video id=67986]

Miha Lobnik se je rodil leta 1975. Je univerzitetni diplomirani sociolog, ki je bil družbeno aktiven že v času študija. Kasneje je deloval kot svetovalec na področju študentske socialne politike, zadnjih nekaj let pa je opravljal delo programskega direktorja Društva informacijski center Legebitra. V okviru mednarodnih izkušenj je deloval kot pomočnik direktorja za Vzhodno Evropo in sodelovanje s Svetom Evrope v okviru ILGA v Bruslju. Od oktobra 2016 opravlja funkcijo zagovornika načela enakosti.

VIDEO: Izjava Mihe Lobnika (2. del)

[aiovg_video id=67985]

Na zagovornika načela enakosti se lahko obrnete v primeru diskriminacije. Diskriminacija je neenako obravnavanje, ki nima upravičenega razloga, ko so ljudje obravnavani slabše od drugih le zaradi določene okoliščine (npr. spol, starost, rasa, etnično poreklo, invalidnost, spolna usmerjenost, versko prepričanje, …) in katere sporno ravnanje ovira ali prikrajšuje za različne pravice.

Diskriminacijo definira 4. člen Zakona o varstvu pred diskriminacijo kot “vsako neupravičeno dejansko ali pravno neenako obravnavanje, razlikovanje, izključevanje ali omejevanje ali opustitev ravnanja zaradi osebnih okoliščin, ki ima za cilj posledico ali oviranje, zmanjšanje ali izničevanje enakopravnega priznavanja, uživanja ali uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, drugih pravic, pravnih interesov in ugodnosti”. V Sloveniji je diskriminacija zaradi katere koli osebno okoliščine prepovedana.

Diskriminacija se lahko izvaja v različnih oblikah. Oblike diskriminacije so: neposredna diskriminacija, posredna diskriminacija, nadlegovanje, spolno nadlegovanje, pozivanje k diskriminaciji, viktimizacija, diskriminacija preko povezave, poznamo pa tudi hujše oblike diskriminacije: večkratna diskriminacija, množična diskriminacija, dolgotrajna oz. ponavljajoča se diskriminacija. Pod osebne okoliščine diskriminacije štejemo spol, narodnost, rasa ali etnično poreklo, jezik, vero ali prepričanje, invalidnost, starost, spolno identiteto, spolni izraz, družbeni položaj, premoženjsko stanje, izobrazbe ali katero koli drugo osebno okoliščino.

Področja diskriminacije obsegajo dostop do zaposlitve, dostop do vseh oblik in do vseh ravni karierne orientacije, zaposlitvene pogoje in pogoje dela, članstvo in vključevanje v organizacijo delavcev ali delodajalcev, socialno zaščito, socialne ugodnosti, vzgojo in izobraževanje ter dostop do dobrin in storitev.

Pri obravnavi diskriminacije je bistveno, da neenaka, manj ugodna obravnava temelji na določeni osebni okoliščini posameznika. Gre za prirojene ali pridobljene osebne značilnosti, lastnosti, stanja ali statuse, ki so praviloma trajno in nerazdružljivo povezani z določenim posameznikom in njegovo osebnostjo, zlasti identiteto ali pa jih posameznik ne spreminja zlahka.

Varstvo pred diskriminacijo je zagotovljeno na različnih področjih družbenega življenja, pri uresničevanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pri uveljavljanju pravic in obveznosti ter v drugih pravnih razmerjih na političnem, gospodarskem, socialnem, kulturnem, civilnem ali drugem področju.

Naloge zagovornika načela enakosti so:
– opravljanje neodvisnih raziskav o položaju oseb z določeno osebno okoliščino, zlasti spola, narodnosti, rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti in spolne usmerjenosti ter ostalih vprašanj v zvezi z diskriminacijo oseb z določeno osebno okoliščino;
– objavljanje neodvisnih poročil in izdajanje priporočil državnim organom, lokalnim skupnostim, nosilcem javnih pooblastil, delodajalcem, gospodarskim subjektom in drugim subjektom v zvezi z ugotovljenim položajem oseb z določeno osebno okoliščino, in sicer glede preprečevanja in odpravljanja diskriminacije ter sprejemanja posebnih in drugih ukrepov za odpravo diskriminacije;
– opravljanje nekaterih nalog inšpekcijskega nadzora na podlagi predlogov iz 5. poglavja tega zakona glede spoštovanja določb tega ali drugega zakona, ki določa njegovo pristojnost;
– zagotavljanje neodvisne pomoči diskriminiranim osebam pri uveljavljanju njihovih pravic v zvezi z varstvom pred diskriminacijo v smislu svetovanja in pravne pomoči strankam v drugih upravnih in sodnih postopkih, povezanih z diskriminacijo;
– osveščanje splošne javnosti o diskriminaciji in ukrepih za njeno preprečevanje;
– spremljanje splošnega stanja v Republiki Sloveniji na področju varstva pred diskriminacijo in položaja oseb z določenimi osebnimi okoliščinami;
– predlaganje sprejetja posebnih ukrepov za izboljšanje položaja oseb, ki so v manj ugodnem položaju zaradi določene osebne okoliščine;
– sodelovanje v sodnih postopkih zaradi diskriminacije v skladu s tem zakonom;
– zagotavljanje izmenjave razpoložljivih informacij o diskriminaciji z institucijami Evropske unije;
– ter opravlja druge naloge, določene z zakonom.

Zagovornik načela enakosti sodeluje z Varuhom človekovih pravic, Informacijskim pooblaščencem RS, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Sektorjem za enake možnosti pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktoratom za invalide, vojne veterane in žrtve vojne nasilja pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Uradom za verske skupnosti pri Ministrstvu za kulturo, Uradom za mladino pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter z Uradom Vlade RS za narodnosti.

Vir: www.zagovornik.si

Dogodki

Ste žrtev diskriminacije ali vas zanima kaj o njej? Danes bo zagovornik načela enakosti Miha Lobnik odgovarjal na vaša vprašanja.