Več otrok, manj prostora v vrtcih. Kam z otrokom po koncu porodniške?

vrtec prevalje

Po podatkih Statističnega urada Slovenije je rodnost na Koroškem iz leta v leto višja, lansko leto je bilo živorojenih otrok 712, kar je za 26 več kot leto prej in za 50 več kot leta 2015. Rodnost pa med drugimi spodbujajo tudi občine, ki želijo z različnimi ukrepi postati družini in otrokom prijazne občine. Med slednjimi je tudi Občina Slovenj Gradec, ki je letos ravno s tem namenom povišala denarno spodbudo za novorojence v občini za 100 odstotkov. Tako po novem znaša denarna pomoč za prvorojenca 300 evrov, za novorojenca pa 200 evrov.

Uspešno pa se, kot kaže v Slovenj Gradcu, spopadajo tudi s problematiko pomanjkanja prostora v vrtcih. S katero pa se v tem šolskem letu srečuje veliko staršev v ostalih Koroških občinah. Javni vrtci so namreč po zdaj zbranih podatkih v večini občin polni, polno zaseden je sicer tudi zasebni vrtec v Slovenj Gradcu, ki je že vpisan v register vrtcev pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, v postopku vpisa je pa še vrtec v Mežici, ki pa ima za enkrat še nekaj prostih mest.

KDAJ V VRTEC?

Otrok lahko začne obiskovati vrtec, ko dopolni starost najmanj 11 mesecev oz. ko starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
Po navedbah Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport so pravila glede vrstnega reda sprejema otrok v javni vrtec jasna. Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, določi komisija, na podlagi meril, prednostni vrstni red. Otroci s prednostnega vrstnega reda se v vrtec vključujejo glede na starost in prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku. Tisti, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam. Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši predložijo potrdilo CSD o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine in otrok s posebnimi potrebami.

Prav tako je z zakonom določeno, koliko znaša plačilo vrtca. Kot je navedeno na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, se višina plačila staršev za vrtec določi z odločbo, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Višina plačila za vrtec se določi v skladu z lestvico, ki starše razvršča v 9 dohodkovnih razredov. Višina plačila se z odločbo določi kot odstotek, ki ga plačajo starši od cene programa, v katerega je otrok vključen. Starši z najnižjimi dohodki so plačila oproščeni, starši z najvišjimi dohodki pa plačajo 77 % cene programa. Povprečna cena dnevnega programa vrtca v Sloveniji, v septembru 2018 znaša za prvo starostno obdobje 454,70 evrov, za drugo starostno obdobje 341,59 evrov, za otroke 3 – 4 leta starosti 358,71 evrov.

V preteklem šolskem letu je 41 vrtcev na Koroškem obiskovalo 2597 otrok, za 65 otrok je bil vrtec, glede na odločbo CSD brezplačen, za 56 otrok pa so starši plačali 77 % cene programa. Največji del otrok, 601 otrok, je spadal v 5. dohodkovni razred, tako da je zanje plačilo znašalo 35 % cene programa.

Ceno programa vrtca določi občina. Izračunana je na podlagi višine stroškov dela zaposlenih v vrtcu, stroškov materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa in stroškov živil za otroke. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, plačajo za mlajšega otroka 30 % plačila, ki jim je določen z odločbo CSD, za vsakega nadaljnjega mlajšega otroka pa so plačila oproščeni.

Preberi še:  Slovenska olimpijska bakla maja in julija v vse slovenske občine. Pot bo sklenila na Ravnah

MED NAJCENEJŠIMI V DRAVOGRADU, NAJDRAŽJIMI V ČRNI NA KOROŠKEM

Med najcenejšimi vrtci na Koroškem je Vrtec Dravograd, cena dnevnega programa od 1. 9. 2017 naprej je pod povprečjem in znaša za prvo starostno obdobje 383,70 evrov, za drugo 286,49 evrov, za otroke 3 – 4 leta starosti v kombiniranem oddelku 316,67 evrov. Po besedah Sonje Krajnc, ravnateljice vrtca Dravograd, tudi njihov vrtec poka po šivih. Prostor za otroke je le še v enoti Ojstrica, kjer izvajajo samo poldnevni program, cena le te ga je 330,16 evrov, vse ostale enote in oddelki njihovega vrtca so polni, na čakalnem seznamu je že sedaj 14 otrok, ki so ob vpisu izpolnjevali pogoje za vstop v vrtec, seveda je pa pred vrati vrtca ostalo še veliko takšnih, ki ob vpisu še niso dopolnili starosti 11 mesecev in še niso uvrščeni na čakalno listo.

Po besedah Romane Košutnik, ravnateljice Osnovne šole Črna, je tudi Vrtec Kraj Matjaž v letošnjem šolskem letu skoraj zaseden. Sicer imajo organiziranih 6 skupin, od tega so 4 v vrtcu, predšolska skupina je v prostorih šole in kombiniran oddelek v Žerjavu. Prostor je še samo v homogeni skupini letnik 2015, kjer so še 4 prosta mesta, v enoti Žerjav pa imajo prostih 5 mest. Ostale skupine so polne oz. koristijo povečan normativ +2. Čakalnega seznama pa nimajo. Oskrbnina za prvo starostno obdobje znaša 493,56 evrov, za drugo starostno obdobje 386,33 evrov. Kot dodaja Košutnikova sofinancira občina samo obvezen delež glede na izračun odločbe CSD, kaj dodatno pa ne.

V SLOVENJ GRADCU USPEŠNO REŠUJEJO PROSTORSKO STISKO

Kot je za Koroške novice sporočila Urška Repnik, pomočnica ravnateljice in svetovalna delavka, je v Vrtec Slovenj Gradec s 1.9.2018 vključenih 806 otrok, delujejo v sedmih organizacijskih enotah in na desetih lokacijah. V enoti Maistrova imajo oddelek s prilagojenim programom, en oddelek imajo organiziran še v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec. Tako imajo skupaj v MO Slovenj Gradec 35 oddelkov in 9 oddelkov v Občini Mislinja. Trenutno je v vrtcu še nekaj prostih mest, ki jih bodo postopoma zapolnili, ko bodo vpisani otroci izpolnili pogoje za sprejem v vrtec (11 mesecev starosti). V enoti Maistrova – Škratica Mica načrtujejo odprtje še enega oddelka med šolskim letom, ko bo za oddelek dovolj vpisanih otrok, tako bodo lahko ponudili mesto v vrtcu otrokom, ki so rojeni od oktobra 2017 dalje.

V MO Slovenj Gradec imajo trenutno na čakalnem seznamu 2 otroka, vendar dovolj kapacitet za vpisane otroke (staršem je bila ponujena možnost vključitve, v katero izmed drugih enot, vendar želijo vključitev le v izbrano enoto). V Občini Mislinja je trenutno na čakalnem seznamu 5 otrok iz Občine Mislinja, ki jim je bila prav tako ponujena možnost vključitve, v katero izmed drugih enot, vendar čakajo na prosto mesto v enoti Mislinja). Vrtec Slovenj Gradec je sofinanciran s strani MO Slovenj Gradec in Občine Mislinja. Ekonomska cena dnevnega programa znaša za prvo starostno obdobje 429,98 evrov, za kombinirani oddelek in oddelek 3-4 let 360,68 evrov, za drugo starostno obdobje pa 324,15 evrov. Kot je dejala Repnikova, bi pri cenah programa opozorila na to, da cen vrtcev ne moremo primerjati zgolj po vrednostih, ampak je treba pogledati, kaj vse imajo starši vključeno v ceno programa.

DRUGOD NAJMANJ PROSTORA ZA ENAJSTMESEČNIKE

S prostorsko stisko in prekomernim vpisom se po besedah vodje vrtca, Ane Buhvald Pori, srečujejo tudi v Vrtcu Krojaček Hlaček Prevalje, kjer imajo 14 oddelkov in enega na Lešah. Čakalni seznam še dopolnjujejo. V vrtec so bili sprejeti vsi otroci, ki so ob vpisu izpolnjevali pogoje in so bili vpisani v rednem roku. Z oktobrom bodo tudi pri njih čisto polni, v vrtec bodo sprejeli še otroke, rojene do začetka novembra 2017. Tako bodo brez prostega mesta ostali otroci rojeni od druge polovice novembra naprej. Cena celodnevnega programa znaša 440,77 evrov za prvo starostno skupino in 344,63 za drugo starostno skupino.

Preberi še:  To so lokacije na Koroškem, kjer bodo v sredo na vas prežali policisti

Lansko leto se je nekaj staršev s Prevalj odločilo, da so otroke vozili v vrtec v Mežico, kjer je po besedah Tanje Bivšek, vodje vrtca, še tudi letos nekaj prostih mest za prvo starostno skupino, ostali oddelki pa so že polni. Cena celodnevnega programa pri njih znaša za prvo starostno skupino 473,26 evrov, za drugo pa 362,31 evrov.

Kot je povedala Mateja Hovnik, ravnateljica vrtca Ravne na Koroškem, so tudi na Ravnah na Koroškem, v vseh treh enotah polni skoraj vsi oddelki. Dve prosti mesti imajo še v skupini 4 – 5 let in 5 prostih mest v skupini 5 -6 let, v enoti Levi Devžej v Kotljah, eno prosto mesto v enoti Solzice, prav tako v skupini 5 – 6 let. Enota Ajda na Javorniku nima prostih mest. V naslednjih mesecih bodo začeli v vrtec sprejemati otroke, rojene od oktobra 2017 naprej, vendar le pod pogojem, da se bo zaradi izpisa katerega od otrok kakšno mesto sprostilo, trenutno pa prostih mest ni.

KAKO PA JE S PRIVAT VARSTVOM OTROK NA KOROŠKEM?

Iz Montessori vrtca v Mežici, Hiša otrok Mali koraki, so sporočili, da imajo kombiniran oddelek v katerega lahko sprejmejo 17 otrok, od 11 meseca naprej do vstopa v šolo. So v postopku vpisa v razvid kar pomeni da starši dobijo subvencijo in sicer 85% cene javnega vrtca občine v kateri imajo stalno prebivališče. Cena za prvo starostno skupino je 409€, za drugo starostno skupino pa 355€. Trenutno imajo se nekaj prostih mest tako za prvo kot za drugo starostno skupino.

Kot je povedala Aleša Jordan, direktorica EDUKE, deluje v okviru njihovega izobraževalnega zavoda Eduka, Slovenj Gradec PE Zasebni Montessori vrtec Hiša otrok. Za enkrat imajo dva oddelka in trenutno nimajo prostih mest. Starši, ki želijo otroka vključiti v vrtec z Montessori programom, lahko oddajo (osebno ali elektronsko) vlogo za vpis, ki jo uvrstijo na čakalno listo in če se čez leto sprosti kakšno mesto, jih povabijo na individualni razgovor za starše ter ogled vrtca, kjer starši prejmejo vse informacije, ki jih potrebujejo pred vpisom. Vpis je torej možen tudi čez leto, v kolikor imajo prosto mesto. Zasebni vrtci, ki so vpisani v razvid pri MIZŠ imajo 85% sofinancirano oskrbnino do javne cene, s strani občine, iz katere prihaja otrok.

Ena od možnosti, ki se ponuja staršem koroških otrok, ki so ostali brez vrtca, je še varstvo pri zasebnem varuhu predšolskih otrok na domu, ki pa na tem območju ni ravno razvito. Na seznamu zasebnih varuhov predšolskih otrok na domu, vpisanih v register pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, sta vpisani le dve varuhinji, v Žerjavu in na Brdinjah, ki pa po zbranih podatkih naj ne bi opravljali tovrstne dejavnosti. Tako da za starše, ki niso dobili prostega mesta v vrtcu, tudi ta oblika varstva na Koroškem za enkrat odpade.

prijavi se

prijavi se v svoj račun