Koroška bo dobila štiripasovnico do Raven in dvopasovnico naprej do Holmca

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič se je danes udeležil predstavitve Študije posodobitve cestnih povezav na odsekih Slovenj Gradec–Dravograd in Otiški vrh–Holmec, s katero se je se seznanil Odbor za izgradnjo tretje razvojne osi. DARS je z omenjeno študijo preveril izvedljivost različnih scenarijev za posodobitev cestnih povezav na odseku Slovenj Gradec–Dravograd in Otiški vrh–Holmec.

Študija je bila potrebna zaradi spremenjenih načrtovalskih izhodišč, ki sta jih uvedla sprejeta strategija razvoja prometa in nacionalni program razvoja prometa, saj je bila za odseka Slovenj Gradec–Dravograd in Otiški vrh–Holmec v prvem koraku predvidena rekonstrukcija, šele kasneje pa tudi novogradnja. Študija je sicer obravnavala rekonstrukcijo, novo dvopasovnico, novo štiripasovnico in kombinacije vseh treh rešitev. 

Minister Gašperšič je ob tem spomnil, da leta 2014, ko je Ministrstvo za infrastrukturo začelo pogovore s Korošci o tretji razvojni osi, ni bil znan niti investitor projekta. Že naslednje leto je bila sprejeta odločitev, da bo projekt izpeljal DARS, sprejeta pa je bila tudi uredba, s katero je bilo končano umeščanje tretje razvojne osi na južnem delu. Ministrstvo za infrastrukturo je s Korošci podpisalo tudi protokol, s katerim je bila potrjena resna namera o začetku gradnje tretje razvojne osi. “Medtem ko DARS na srednjem delu že odkupuje zemljišča in izvaja zakoličbe trase, smo z današnjo predstavitvijo izpolnili se eno točko iz podpisanega protokola,” je povedal minister.

Rezultati študije kažejo, da bi bilo v prihodnje smotrno za odsek Slovenj Gradec–Dravograd nadaljevati pripravo državnega prostorskega načrta za štiripasovnico, na odseku Otiški vrh–Holmec pa umeščanje štiripasovnice od Otiškega vrha do Raven na Koroškem in umeščanje dvopasovnice od Raven na Koroškem do odcepa Šentanel. Ob tem se bo nadaljevala priprava državnega prostorskega načrta za štiripasovnico na odseku Slovenj Gradec–Dravograd, od odcepa Šentanel do Holmca pa primerna rekonstrukcija obstoječe ceste. 

Ob tej priložnosti se je minister vsem zahvalil za optimizem, zaupanje in potrpljenje ter izrazil upanje, da se čim prej razreši pobuda za ustavno presojo prostorskega umeščanja na južnem delu tretje razvojne osi. Hkrati je poudaril, da je bila odločitev države, da se ta cesta gradi, jasna in dokončna.