Objavljen razpis za nova neprofitna stanovanja v slovenjgraški občini

Mestna občina Slovenj Gradec je objavila javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj. Stanovanja bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena in zgrajena, v najem.

Na občini so pojasnili, da bosta v skladu s pravilnikom oblikovani dve ločeni prednostni listi. In sicer, lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere niso zavezanci za plačilo varščine ter lista B za stanovanja predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so zavezani plačati varščino.

Na slovenjgraški občini so še dodali, da se javni razpis prvenstveno nanaša na 54 novozgrajenih neprofitnih stanovanj Polje.

Gradnja novih blokov je v polnem teku.

Kdo se lahko prijavi na razpis?

Vsa stanovanja bodo upravičencem oddana v najem po prednostni listi, ki bo izdelana na podlagi omenjenega razpisa. Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so lahko državljani Republike Slovenije, ob izpolnjevanju pogojev vzajemnosti pa tudi državljani drugih članic Evropske unije. Prav tako so lahko to osebe s priznanim statusom upravičenca, ki so bile po Zakonu o tujcih izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, po izbrisu pa so pridobile dovoljenje za stalno prebivanje. Za vse pa velja, da morajo imeti na dan objave razpisa ter tudi tekom trajanja razpisnega postopka prijavljeno stalno prebivališče na območju Mestne občine Slovenj Gradec.

Upravičenci so tudi žrtve nasilja v družini, invalidi ter najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju.

Kaj bodo morali plačati najemniki?

Najemniki bodo za neprofitno stanovanje, ki ga bodo prevzeli v najem, plačevali neprofitno stanovanjsko najemnino (za povprečno veliko stanovanje 55 kvadratnih metrov znaša najemnina dobrih 180 evrov), individualne stroške (elektrika, telefon, voda …) ter stroške za obratovanje skupnih delov in naprav večstanovanjske hiše.

Več o razpisu najdete na spletni strani slovenjgraške občine tukaj.

Nova neprofitna stanovanja Polje:

Stanovanjski blok s 54 neprofitnimi stanovanji različnih velikosti in v šestih etažah (garaža, pritličje in štiri nadstropja) bo v Slovenj Gradcu pomembno pripomogel k razreševanju stanovanjske problematike upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj. Projekt bloka pri razporeditvi, izgradnji in tudi uporabi materialov sledi trenutnim trendom na tem področju, v njem pa bodo enosobna, dvosobna, dvoinpolsobna, ter štiri in štiriinpolsobna stanovanja,” so ob začetku gradnje zapisali na spletni strani občine.

Gre za blok pravokotne oblike, ki bo vzporeden z dovozno cesto tlorisa 56,67 x 19,03 m. Neto tlorisna površina bloka bo okoli 5000,00 m² stanovanj pa 3.200,00 m². Fasada je zasnovana kot tankoslojna fasada – v svetlih odtenkih v določenih delih z leseno finalno oblogo iz vertikalnih letev. Streha je zasnovana kot zelena streha, pohodna samo za vzdrževanje. Okna bodo v leseni in aluminijasti izvedbi. V garaži bo poleg shramb zagotovljenih 22 parkirnih mest, poleg teh pa se bo zagotovilo še dodatnih 25 “zunanjih” parkirnih mest, skupaj torej 57 parkirnih mest. Več pa si lahko preberete tukaj in tukaj.

FOTO: MOSG

Vloge s potrebnimi dokazili morajo prosilci poslati do vključno 14. 8. 2020 s priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec – s pripisom “XIII. JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM”. Vlogo z dokazili lahko prosilci oddajo tudi osebno v glavni pisarni Mestne občine Slovenj Gradec v času uradnih ur.

VIR: MOSG

Dogodki