Nekaterih vlog na CSD ni več treba vlagati

Po novi zakonodaji upravičencem do otroškega dodatka, subvencije vrtca in državne štipendije, ni več treba oddajati vlog za podaljšanje pravice.

Z novelo zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki jo je Državni zbor RS sprejel novembra lani, so določili, da se o podaljšanju letnih pravic odloča po uradni dolžnosti. To pomeni, da vsak mesec, ko izteče letna pravica, sistem avtomatično pripravi vlogo za podaljšanje pravice. Zato za podaljšanje pravic ni potrebno oddajati vloge; vloge se oddajo samo, ko neko pravico uveljavljate prvič.

Za podaljšanje priznanja pravice do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca, subvencije malice in kosila NI TREBA VLOŽITI VLOGE za podaljšanje pravice. O podaljšanju pravice odločajo centri za socialno delo po uradni dolžnosti.  

Pravica do državne štipendije

Za podaljšanje priznanja pravice do državne štipendije ni treba vložiti vloge za podaljšanje pravice. O podaljšanju pravice odločajo centri za socialno delo po uradni dolžnosti.

S šolskim/študijskim letom 2019/20 letos prvič ne bo potrebno oddati vloge vsem upravičencem do državne štipendije. Če pravica do državne štipendije preneha 31. avgusta ali 30. septembra, bo CSD po uradni dolžnosti podaljšal pravico na podlagi pridobljenih podatkov. Če CSD ne bo pridobil podatka o ocenah ali podatka o bivanju, bo k odločbi priložil obvestilo, da lahko dijak/študent zahteva izdajo dopolnilne odločbe, s katero mu bo ob predložitvi ustreznih dokazil dodatek priznan od dneva priznanja pravice do državne štipendije. Dopolnilna odločba bo izdana le na zahtevo dijaka ali študenta.

Dijak oziroma študent lahko vloži vlogo za priznanje dodatka za bivanje tudi med šolskim letom, če izpolni pogoje za pridobitev dodatka. 

Kot novost naj omenimo, da bo v šolskem letu 2019/2020 postopek priznavanja pravice do državne štipendije poenostavljen, saj se s 1. avgustom ukinja pravilo fiktivnega izračuna pravice do otroškega dodatka, denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, če družina pravice ni uveljavila.

Dodatno so poenostavili predvsem pa pospešili postopek priznavanja državne štipendije z možnostjo izdaje dopolnilnih odločb glede dodatkov – to pomeni, da bo CSD izdal odločbo tudi, če v tistem trenutku  še ne bodo na razpolago vsi podatki za odločitev o dodatku za uspeh in dodatku za bivanje. Tako bo dijaki in študentje najprej dobil osnovno štipendijo, ko bodo na voljo tudi drugi podatki, bodo dobil izplačane za nazaj tudi dodatke. 

Vlogo za uveljavljanje letnih pravic morajo oddati le tisti posamezniki, ki prvič uveljavljajo pravico. Tako pridobi dijak pravico s 1. septembrom, če vlogo vloži do 31. avgusta. Študent pravico pridobiti s 1. oktobrom, če vlogo vložiti do 30. septembra.

Preberite tudi: CSD in ministrstvo v polni pripravljenosti: Avgusta bo v zakonskem roku rešenih 113.000 vlog (VIDEO)

Pravica do subvencije malice in kosila

Če imate priznano pravico do otroškega dodatka oziroma imajo vaši otroci priznano pravico do državne štipendije, vloge za priznanje pravice do subvencije malice oziroma subvencije kosila ne vlagate. Če pravico uveljavljate med šolskim letom, vam le ta pripada z dnem vložitve vloge.

Starši, ki nimajo pravice do otroškega dodatka oziroma njihovi otroci nimajo pravice do državne štipendije, morajo oddati vlogo najkasneje do 31. avgusta, če želijo uveljaviti pravico s 1. septembrom. Če je vloga vložena med šolskim letom, se pravica prizna z dnem vložitve vloge.

Če je bila subvencija malice oziroma kosila priznana s posebno odločbo (torej v primeru da nimate priznane pravice do otroškega dodatka ali državne štipendije), CSD pravico podaljša po uradni dolžnosti za obdobje enega šolskega leta.

Podaljšanje pravice do otroškega dodatka

O podaljšanju pravice otroškega dodatka odloči CSD po uradni dolžnosti. V primeru, da ima eden od staršev že priznano pravico do otroškega dodatka za otroka, mora v primeru rojstva novega otroka ponovno vložiti vlogo za priznanje otroškega dodatka.

Podaljšanje pravice do znižanega plačila vrtca

O podaljšanju pravice do znižanega plačila vrtca odloči CSD po uradni dolžnosti. Če ima družina priznano pravico do otroškega dodatka, državno štipendijo in znižano plačilo vrtca, CSD podaljša vse tri pravice po uradni dolžnosti. 

CSD odloča o vlogah po naslednjem vrstnem redu: najprej o otroškem dodatku, nato o državni štipendiji in šele nato o znižanem plačilu vrtca. Če se pravica do znižanega plačila vrtca izteče 31. avgusta, CSD o podaljšanju te pravice odloča s 1. septembrom. Vrtec nato izda položnico za plačilo vrtca za mesec september v mesecu oktobru.

Spremembe, ki jih morate sporočiti na pristojni CSD

Prejemniki so dolžni sporočiti spremembo števila oseb ali upravičencev, vključitev v vzgojno-izobraževalni zavod oziroma visokošolski zavod in izstop, sprememba vrste periodičnega dohodka, pri državni štipendiji pa tudi druge okoliščine, ki po zakonu, ki ureja štipendiranje, vplivajo na to pravico. Katere podatke je upravičenec dolžan sporočiti je navedeno na obrazcu za sporočanje sprememb. Spremembe je treba sporočiti v osmih dneh od dneva, ko je sprememba nastala ali je oseba zanjo izvedela.

Dokazila, ki jih morate predložiti na CSD (lahko jih pisno ali osebno)

  • Potrdilo o šolanju, če se otrok šola v tujini 
  • potrdilo o pridobljenih dohodkih v tujini 
  • dokazilo o plačani preživnini za preteklo koledarsko leto oziroma dokazilo o plačani preživnini iz naslova tekočega dohodka, če je prišlo do spremembe vrste periodičnega dohodka. Več informacij na CSD, ki rešuje vlogo.

Dodatna izplačila

V mesecu septembru, oktobru in novembru bo zagotovljeno dodatno izplačilo za pravico do otroškega dodatka in državne štipendije. 

Za pravico do otroškega dodatka:  

  • Izplačilo september: redno 12. 9. 2019, izredno 30. 9. 2019.
  • Izplačilo oktober: redno 14. 10. 2019, izredno 30. 10. 2019.

Za pravico do državne štipendije:

  • Izplačilo oktober: redno 10. 10. 2019, izredno 25. 10. 2019.
  • Izplačilo november: redno 8. 11. 2019, izredno 26. 11. 2019.

Vloge za podaljšanje pa je treba oddati za mesečne pravice (denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev … Te je potrebno vložiti v mesecu izteka pravice.

Vir: Ministrstvo za delo, družini, socialne zadeve in enake možnosti

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila