Zagovornik načela enakosti znova ugotovil diskriminacijo pri izplačilu božičnice

Zagovornik je ugotovil nov primer diskriminacije pri merilih za izplačilo božičnice. Primer je poseben zato, ker je podjetje pravilno in nediskriminatorno določilo, da bodo polno božičnico prejeli tudi tisti, ki so bili med letom, za katerega se je izplačala, odsotni zaradi svojih osebnih okoliščin oziroma razlogov, na katere niso mogli vplivati. Pri tem pa je neupravičeno določilo izjemo: nižjo božičnico je namenilo delavkam, ki so ob rojstvu otroka materinski dopust koristile dlje od zakonsko obveznih 15 dni, in vsem ostalim, ki so bili z dela odsotni zaradi koriščenja starševskega dopusta. Tako je nekatere zaposlene diskriminiralo na podlagi njihovih osebnih okoliščin nosečnosti, materinstva in starševstva.

Zagovornik je na podlagi anonimne prijave zaposlenega v podjetju s področja telekomunikacij preveril, ali je podjetje ravnalo diskriminatorno pri določitvi meril za izplačilo božičnice.

V postopku ugotavljanja diskriminacije je ugotovil, da je podjetje upoštevalo zakon o varstvu pred diskriminacijo, ko je določilo, da se božičnica zaposlenim ne bo znižala, če bodo med letom, za katerega se je delila, opravičeno odsotni zaradi razlogov, ki izvirajo iz njihovih osebnih okoliščin, kot je recimo zdravstveno stanje.

Ugotovil pa je tudi, da je podjetje polno božičnico neupravičeno odreklo delavkam, ki so materinski dopust koristile dlje kot 15 dni, kolikor ga morajo izrabiti obvezno. Božičnico je odreklo tudi vsem ostalim zaposlenim, ki so ob rojstvu otroka izkoristili starševski dopust.

Zagovornik je zato ugotovil, da je podjetje nekatere zaposlene diskriminiralo. Tudi nosečnost, materinstvo in starševstvo so namreč po zakonu o varstvu pred diskriminacijo osebne okoliščine, zaradi katerih nihče ne sme biti obravnavan manj ugodno.

Zagovornik je v odločbi pojasnil, da je odsotnost z dela zaradi materinstva, očetovstva oziroma starševstva ena izmed delavčevih pravic, ki jih delodajalci ne smejo preprečevati ali omejevati. Prav tako zaradi koriščenja zakonskih ugodnosti, ki zaposlenim pripadajo na podlagi njihovih osebnih okoliščin, zaposleni ne smejo biti obravnavani manj ugodno. Ko se to zgodi, je to diskriminacija tudi po zakonu o delovnih razmerjih. V obravnavanem primeru so prav merila za določitev božičnice povzročila manj ugodno obravnavo tistih zaposlenih, ki so izkoristili zakonsko določene ugodnosti, ki jim pripadajo na podlagi njihovih osebnih okoliščin nosečnosti, materinstva oziroma starševstva.

To je le kratek povzetek odločbe Zagovornika, ki je v celoti dostopna na https://www.zagovornik.si/zakljucena-ugotavljanja-diskriminacije/.

Besedilo: Zagovornik načela enakosti