Redna seja Občinskega sveta Ravne: Podražitev komunalnih storitev, višji stroški ogrevanja dodatno obremenili proračun

Svetniki Občine Ravne na Koroškem so potrdili proračun občine za letos, ki je bil že ob prvem branju opisan kot okrnjen v primerjavi z lani, zdaj pa so morali vanj med drugim vključiti višje stroške za ogrevanje javnih stavb od sprva načrtovanih. Potrdili so tudi podražitev komunalnih storitev in načrte za doživljajski park narave Uršlja gora.

4. redna seja Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem je potekala v sredo, 22. marca 2023, v veliki sejni sobi Občine Ravne na Koroškem, s pričetkom ob 15. uri. Vodil jo je župan dr. Tomaž Rožen.

Po ugotovitvi sklepčnosti in pregledu zapisnika 3. redne seje so članice in člani Občinskega sveta prešli na obravnavo dnevnega reda z 18 točkami, se seznanili z izvrševanjem sklepov pretekle seje, o delu od 15. 2. 2023, z odgovori na vprašanja in pobude 3. redne seje OS ter letnem programu dela Nadzornega odbora Občine Ravne na Koroškem.

Občinski svet Občine Ravne na Koroškem je potrdil novelacijo dokumenta o identifikaciji investicijskega projekta in načrt razvojnih programov za projekt »Rekonstrukcija gozdne ceste GC 116040, Šrotnek-Rožejev križ«. Gre za ureditev ceste, v skupni dolžini 1.509,90 m, z delnim asfaltiranjem makadamskega vozišča, izvedbo drenaže, vzdolžnega odvodnjavanja ceste z muldami, izvedbo utrjenih bankin in novih propustov. S tem bodo ustvarjeni pogoji za varnejšo prometno povezavo. Skupna vrednost projekta je 280.000,00 EUR z DDV. Najvišja predvidena vrednost sofinanciranja Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja znaša 59.940,50 EUR. Občina Ravne na Koroškem bo obremenjena z 220.059,50 € z DDV.   

Občinski svet Občine Ravne na Koroškem je sprejel Dokument identifikacije investicijskega projekta »DOŽIVLJAJSKI PARK NARAVE URŠLJA GORA«, z namenom trajnostnega razvoja in krepitve konkurenčnosti turizma v občini. Investicijska namera je podlaga za prijavo na razpis in temelji na vlaganju v izgradnjo in širitev turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti ter digitalizacijo dediščine na širšem območju Kotelj, Preškega vrha in Podgore.

Svetnice in svetniki OS Občine Ravne na Koroškem so sprejeli Dokument identifikacije investicijskega projekta »UREDITEV VODOTOKA S ŠTIRIMI MOSTIČKI IN CESTE JP 850 061 TOLSTI VRH – RUTNIKOVA KAPELA – KAVTIČNIK«. Gre za sanacijo posledic neurja dne 2. 6. 2022, ki je povzročilo erozijo terena nad stanovanjsko hišo Tolsti vrh p. R.- del 22. Potrebna je ureditev struge oz. vodotoka, 4 premostitve preko struge, sanacija vozišča oz. zagotovitev prometne in poplavne varnosti.

Občinski svet Občine Ravne na Koroškem je sprejel Zaključni račun proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto 2022 in Odlok o zaključnem računu proračuna za leto 2022.

Proračun Občine Ravne na Koroškem za leto 2023 in Načrt razvojnih programov

Pri obravnavi in sprejemu proračuna so svetnice in svetniki potrdili enostavno investicijsko dokumentacijo za Načrt razvojnih programov proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto 2023, nato predlog proračuna in predlog Odloka o proračunu za leto 2023.

V bilanci prihodkov in odhodkov proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto 2023 znašajo skupni prihodki 17.956.219 eurov, odhodki pa 19.735.825 eurov. Proračunski primanjkljaj znaša 1.779.607 eurov. V računu finančnih terjatev in naložb znaša povečanje kapitalskih deležev 283.188 eurov. V  računu financiranja znaša najetje kredita v višini 2.640.000 eurov, odplačilo dolgoročnih kreditov pa 725.158 eurov. Končno zmanjšanje sredstev v višini 147.953 eurov se krije iz stanja sredstev na računih na dan 31. 12. 2022, kar pomeni, da je proračun uravnotežen.

Iz Načrta razvojnih programov: Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami; Urejanje cestnega prometa (javna parkirišča in protiprašne zaščite na makadamskih cestah); Nakup zemljišč in objektov; Izobraževanje (transferji za vrtce in šole); Priprava projektne dokumentacije; Prometna infrastruktura in komunikacije (za rekonstrukcijo javnih površin na območju občine, program rekonstrukcij občinskih cest 2019-2023; rekonstrukcijo ceste Šrotnek-Rožejev križ; investicije v javno razsvetljavo in največja investicija Ureditev krožišča Kotlje); Ravnanje z odpadno vodo (izgradnja kanalizacijskega omrežja, rekonstrukcija in dograditev infrastrukture na Javorniku, dograditev infrastrukture v aglomeraciji Kotlje, razbremenilni bazen in čistilna naprava); Izgradnja vodovodnega omrežja; Spodbuda stanovanjske gradnje,…

Projekt ohranjanja kulturne dediščine v letu 2023 po načrtu razvojnih programov iz proračuna podpirajo z 499.772 €, športa in prostočasnih aktivnosti s 369.830 €, varstva in vzgoja predšolskih otrok 362.361 € ter socialnega varstva (Dom starejših Ravne) 250.000 €. Dober milijon in pol sredstev (1.524.044 €) bo potrebnih in investiranih v sanacije plazov, usadov in ureditev cest.

Občinski svet Občine Ravne na Koroškem je sprejel za leto 2023 letne programe:

  • zdravstvenega in socialnega varstva 2023, ter za izvajanje slednjega v občinskem proračunu potrdil sredstva v skupni višini 1.445.383 €,
  • športa, za katerega se v občinskem proračunu zagotavlja 1.399.910,00 €,
  • kulture in za izvajanje letnega programa kulture 2023 v proračunu 1.573.988,00 €,
  • stanovanjskega področja, za izvajanje Stanovanjskega programa zagotovljena sredstva v občinskem proračunu znašajo 647.400,00 € ter
  • mladinskega dela in mladinske politike, za izvajanje katerega se v proračunu 2023 zagotavlja 40.000 €.

Občinski svet Občine Ravne na Koroškem se je seznanil z razlogi za povišanje cen gospodarskih javnih služb varstva okolja (uskladitev novelacije plač (dvig minimalne plače, Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti po novi tarifni prilogi, dvig stroška prehrane), dvig cen elektrike s 1. 1. 2023, dvig cene in prevoza blata (iz 135 €/t na 189 €/t), splošna podražitev materiala in storitev (prevozne storitve, vodovodni material, grabbeni material,…), vlaganja v javno infrastrukturo – dvig cene omrežnine) in sprejel povišanje cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki bodo veljale od 1. 4. 2023 dalje.

Povišanje bo za 4-člansko gospodinjstvo, na podlagi povprečnih količin (15,2 m3) za uporabnike priključene na čistilno napravo na položnici pomenilo: mesečni strošek (doslej 22,0567 €), bo po 1. 4. 2023 znašal 32,89 €; strošek omrežnine (doslej mesečno za navedenega uporabnika 9,82 €), bo od 1. 4. dalje 11,55 €; skupaj doslej (storitev in omrežnina) 31,88 €, od 1. aprila dalje pa 44,45 €.

Primerjava mesečnega stroška gospodinjstev po občinah v Mežiški dolini (uporabniki priključeni na centralno ČN): Ravne 32,89 €, Prevalje 36,98 €, Mežica 34,29 €.

Občinski svet Občine Ravne na Koroškem se je seznanil s Poročilom o izvajanju lokalnega energetskega koncepta Občine Ravne na Koroškem v letu 2022 in sprejme sklep o izločitvi parcele v lasti etažnih lastnikov iz modre cone parkirišča pri Zdravstvenem domu Ravne.

Zaradi zagotavljanja uresničevanja stanovanjske problematike so svetnice in svetniki sprejeli sklep, da Občina Ravne na Koroškem prodaja stanovanja pod naslednjimi dodatnimi pogoji, da je: kupec lahko zgolj najemnik, ki že s sklenjeno pogodbo najema občinsko stanovanje za nedoločen čas že najmanj 5 let in stanovanja ne sme odtujiti najmanj 5 let, zaznamba pa je vpisana v zemljiško knjigo.

Sledili sta še proceduralna podelitev pozitivnega mnenja k imenovanju Maje Marije SADAR, za direktorico Ljudske univerze Ravne na Koroškem, za mandatno obdobje 5 let ter potrditev predlogov Komisije za vloge občanov in za priznanja, ki je na svoji redni seji obravnavala na javni poziv prispele predloge za podelitev občinskih priznanj in nagrade za leto 2022.

V zadnji točki dnevnega reda so sledile še pobude in vprašanja svetnic in svetnikov, s katerimi vas bodo seznanili s podanimi pisnimi odgovori (priloga gradiva 5. redne seje OS).

Seja je bila končana ob 16:55.

Besedilo: Občina Ravne na Koroškem