Računsko sodišče pri poslovanju Občine Vuzenica ugotovilo nepravilnosti

Računsko sodišče je pri pregledu poslovanja Občine Vuzenica v letu 2021 ugotovilo nepravilnosti, med drugim pri proračunu, evidenci nepremičnin in zadolževanju. Ker občina ni poslovala v skladu s predpisi, ji je sodišče izreklo mnenje s pridržkom in podalo priporočila. Občina je že med revizijskim postopkom sprejela ustrezne popravljalne ukrepe.

Računsko sodišče je v reviziji dela poslovanja občine ugotovilo, da obrazložitve proračuna občine za leto 2021, kadrovski načrt in obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna občine za leto 2021 niso popolni.

Župan Franjo Golob je po ugotovitvah računskega sodišča občinskemu svetu prepozno poročal o izvrševanju proračuna v prvem polletju 2021 in v zaključnem računu proračuna občine za leto 2021 občinskemu svetu ni poročal o izvršenih prerazporeditvah, ki so bile izvedene v drugi polovici proračunskega leta 2021.

Na področju ravnanja s premoženjem je računsko sodišče med drugim ugotovilo, da evidenca nepremičnega premoženja občine ni popolna. Občina med drugim tudi ni poskrbela za popolno in pravočasno pobiranje prejemkov proračuna, v eni najemni pogodbi pa je določila in uporabniku zaračunala za dobrih 3800 evrov prenizko uporabnino.

Na področju javnih naročil je med drugim računsko sodišče ugotovilo, da je občina v razpisni dokumentaciji za javno naročilo navedla določilo, ki ni v skladu z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki. V enem primeru je bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z novim rokom za izvedbo del pridobila prepozno, prav tako je od izvajalca pridobila bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v prenizkem znesku.

Računsko sodišče je manjše nepravilnosti ugotovilo tudi pri javnih razpisih za področji športa in kulture. Ugotovilo je še, da je občina Prostovoljnemu gasilskemu društvu Vuzenica in Osnovni šoli Vuzenica zagotovila sredstva za odplačilo obveznosti iz kreditne pogodbe in iz pogodbe o finančnem leasingu, v letu 2021 v skupnem znesku dobrih 25.0000 evrov, kar po navedbah računskega sodišča pomeni, da gre za zadolžitev občine, ne da bi občina pridobila soglasje ministrstva za finance.

Hkrati je občinski svet izdal soglasje za zadolžitev Osnovne šole Vuzenica, ne da bi občina predhodno preverila oziroma ni pridobila izjave, da ima zavod zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Občina je med drugim tudi posodila denarna sredstva Javnemu komunalnemu podjetju Radlje ob Dravi, za kar ni imela podlage v javnofinančnih predpisih, je zapisano v povzetku revizijskega poročila.

Računsko sodišče je Občini Vuzenica podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je občina med postopkom, kjer je to bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe.

Z Občine Vuzenica so za STA zapisali, da je občina lani in letos aktivno sodelovala pri postopku revidiranja pravilnosti poslovanja Občine Vuzenica v letu 2021.

“Večjih pomanjkljivosti v poslovanju ni bilo odkritih. Občina Vuzenica je v vseh pomembnih pogledih poslovala v skladu s predpisi in pogodbenimi določili,” so navedli na občini.

Pojasnili so, da so dopolnili evidenco nepremičnega premoženja in pristopili k spremembi načina zadolževanja, ki izhaja iz kreditne pogodbe in iz pogodbe o finančnem leasingu. Prav tako so uporabnike proračuna pozvali k pravočasnemu poročanju o zadolžitvah in izločanju prejemkov iz najemnin v proračun Občine Vuzenica.

“Računsko sodišče je Občini Vuzenica podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ki jih bomo upoštevali pri nadaljnjem delu,” je v odzivu sklenil tajnik občinske uprave Sašo Verdnik.