Računsko sodišče Občini Ribnica na Pohorju za poslovanje v letu 2018 izreklo mnenje s pridržkom

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost dela poslovanja Občine Ribnica na Pohorju v letu 2018 ter občini izreklo mnenje s pridržkom, ker občina ni poslovala v skladu s predpisi. Podalo je tudi priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je občina medtem sprejela ustrezne popravljalne ukrepe.

Revizija, ki jo je opravilo računsko sodišče, se je nanašala na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, prodaje nepremičnega premoženja in oddaje prostorov v najem, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transfere (tekoče transfere za prevoze učencev osnovne šole in tekoče transferje nepridobitnim organizacijam in ustanovam) ter zadolževanje, izhaja iz povzetka revizijskega poročila, ki ga je sodišče objavilo na svoji spletni strani.

Med primeri, ko občina ni poslovala v skladu s predpisi, so na navedli, da občina v splošnem in posebnem delu proračuna ni prikazala realizacije prejemkov in izdatkov za leto 2016, polletno poročilo o izvrševanju proračuna ni bilo popolno, občina pa ni izvajala nadzora nad poslovanjem javnega zavoda glede sklepanja najemnih pogodb z uporabniki prostorov zdravstvenega doma ter ni zagotovila popolnega in pravočasnega pobiranja prejemkov proračuna iz svoje pristojnosti ter izločanja teh prejemkov v proračun.

V enem primeru je občina dodelila 250 evrov sredstev društvu, ne da bi prej sklenila ustrezne pogodbe, v enem primeru pa ni objavila namere o oddaji stvarnega premoženja v najem.

Ugotovljene nepravilnosti se nanašajo še na brezplačno oddajo prostorov kulturne dvorane v občasno uporabo, pobot glede terjatve v višini dobrih 7000 evrov, različnimi izplačili in nevključitvijo protikorupcijske klavzule v pogodbo z osnovno šolo za prevoz učencev. Prav tako občina ni sprejela odloka, v katerem bi podrobneje določila sofinanciranje programov športa, pomanjkljivosti pa so bile tudi pri javnih razpisih za sofinanciranje društev.

Računsko sodišče je Občini Ribnica na Pohorju zaradi naštetega podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je občina med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti oz. ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih nepravilnosti v prihodnje, so navedli.