Odkrite nepravilnosti pri poslovanju občine Radlje ob Dravi v letu 2018

Župan občine Radlje ob Dravi Alan Bukovnik.

Računsko sodišče je v reviziji pravilnosti poslovanja občine Radlje ob Dravi v letu 2018 ugotovilo nepravilnosti. Te so se nanašale na pomanjkljivo pripravo nekaterih proračunskih dokumentov in razpisno dokumentacijo na področju dodeljevanja tekočih transferjev nepridobitnim organizacijam in ustanovam, je zapisano na spletni strani sodišča.

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja radeljske občine v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, prodaje nepremičnega premoženja in oddaje prostorov v najem, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transferje za prevoze učencev osnovne šole ter tekoče transferje nepridobitnim organizacijam in ustanovam, zadolževanje ter druga področja poslovanja. Občini je izreklo negativno mnenje.

Sodišče je med drugim ugotovilo, da je župan prepozno poročal občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju 2018, da je občina izplačala več sredstev, kot jih je imela načrtovanih na proračunskih postavkah, in da pri plačilu obveznosti iz proračuna ni upoštevala zakonskih plačilnih rokov.

Občina v tri pogodbe ni vključila protikorupcijske klavzule, poslovni prostor je oddala v brezplačno uporabo, čeprav za to niso bili izpolnjeni pogoji, ter ni izvajala nadzora nad poslovanjem javnega zavoda glede sklepanja najemnih pogodb z uporabniki prostorov zdravstvenega doma. Prav tako ni zagotovila popolnega in pravočasnega pobiranja prejemkov proračuna iz svoje pristojnosti ter izločanja teh prejemkov v proračun.

Poleg tega občina pri dodelitvi sredstev društvu na področju športa ni upoštevala zakonsko predpisanih meril, nekaterim prejemnikom sredstev na področju športa oziroma kulture je dodelila in izplačala sredstva, ne da bi prej izvedla javni razpis, s tremi izvajalci kulturnih programov pa tudi ni sklenila pogodbe o dodelitvi sredstev, je zapisano na spletni strani računskega sodišča.

Računsko sodišče je občini že podalo priporočila za izboljšanje poslovanja. Pri tem pa ni zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj, kot so pojasnili na sodišču, je občina med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti oz. ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih nepravilnosti v prihodnje.

Z izdanim revizijskim poročilom pa je zadovoljen župan občine Radlje ob Dravi Alan Bukovnik. Kot je pojasnil v sporočilu za javnost, kljub temu da so bile v času izvajanja revizije sodišču pogosto posredovane dodatne prijave in pobude za pregled, ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, pri katerih bi obstajal sum, da je bil storjen prekršek ali kaznivo dejanje.

“Pomemben podatek na izdano revizijsko poročilo pa je tudi ta, da se poročilo nanaša na poslovanje v letu 2018 in smo v teku samega revizijskega postopka razkrite nepravilnosti ali nesmotrnosti že odpravili oz. sprejeli ustrezne popravljalne ukrepe,” je še zapisal.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije