Občina Muta po oceni računskega sodišča neučinkovita na delu komunalnega področja

Računsko sodišče je ugotovilo, da je Občina Muta ravnala neučinkovito na področju zagotavljanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v letu 2017. Občina je pomanjkljivosti, kjer se je dalo, že odpravila, dobila je tudi priporočila za naprej. Župan Mirko Vošner odgovarja, da so ugotovitve posledica več dejavnikov.

Računsko sodišče je med drugim ugotovilo, da občina ni v vseh področnih dokumentih opredelila ciljev na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, kot bi to morala.

Od Javnega komunalnega podjetja (JKP) Radlje ob Dravi je po navedbah sodišča pridobila program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, ki ni bil pripravljen za obdobje štiri let, ni vseboval podpisa odgovorne osebe izvajalca javne službe in vseh prilog ter ni bil vsebinsko ustrezen. Občina po navedbah sodišča nanj ni imela pripomb in od izvajalca javne službe ni zahtevala dopolnitev, ampak ga je župan potrdil, občinski svet pa ga ni obravnaval in potrdil.

Revizorji so ugotovili še več drugih neučinkovitosti, med drugim, da občina ni določila odgovorne osebe in ni opredelila nalog in aktivnosti za spremljanje izvajanja storitev javne službe, primerjave med dejansko opravljenimi in načrtovanimi storitvami v letu 2017 pa posledično občina ni mogla izvesti, ker ni zagotovila pogojev za spremljanje.

Računsko sodišče je občini podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo odzivnega poročila, saj je občina med revizijskim postopkom, kjer je to bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo neučinkovitosti oz. ukrepe, ki bodo v prihodnje zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih neučinkovitosti.

Mnenje računskega sodišča, da je bila občina pri izvajanju te gospodarske javne službe neučinkovita, je po besedah župana Vošnerja posledica številnih dejavnikov, “pri čemer so h končnemu mnenju pretehtali tisti, ki jih občina ni oz. jih ni v zadostni meri izvedla, manj pa so bili upoštevani tisti, ki jih je občina sicer dosledno izvajala”.

Po navedbah župana na občini ocenjujejo, da pri “mehkih dejavnikih”, kot so način poročanja o izvedenih in načrtovanih aktivnostih občine, način določitve odgovorne osebe za spremljanje aktivnosti in podobno, ni nastala prav nobena finančna škoda za občino.

“Res pa je tudi, da je izvajanje te gospodarske javne službe, ki se tiče samega obratovanja, prenesena v pristojnost upravljanja na JKP Radlje ob Dravi, ki bo moralo na tem področju po navodilih računskega sodišča bistveno izboljšati svoje delo,” je v odzivu za STA zapisal župan Vošner.

Izpostavil je še, da je nemogoče pričakovati, da bo tako majhna občina, kot je Muta, enako dobro ali celo boljše poslovala kot največje občine v Sloveniji, ki imajo za obvladovanje tega področja na voljo precej več strokovnega kadra.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije