Z aprilom z biometrično osebno izkaznico k zdravniku, optiku in v lekarno

Biometrično osebno izkaznico lahko pridobijo vsi državljani Republike Slovenije. Obvezna je za polnoletne državljane s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki nimajo drugega osebnega dokumenta s fotografijo, ki ga je izdal državni organ.

Osebna izkaznica je javna listina, s katero državljan Republike Slovenije izkazuje svojo identiteto in državljanstvo ter lahko potuje v določene države.

Biometrične osebne izkaznice izdajajo upravne enote od 28. marca 2022

Dosedanjih veljavnih osebnih izkaznic ni treba zamenjati. Vse obstoječe osebne izkaznice se lahko uporabljajo do poteka njihove veljavnosti. To velja tudi za osebne izkaznice s trajno veljavnostjo po dopolnjenem 70. letu starosti.

Nova osebna izkaznica je vizualno drugačna od dosedanjih, ki so izdane na obrazcu, ki ni bil spremenjen od sredine leta 1998, torej je narejena s tehnologijo in zaščitami, ki so stare več kakor 23 let

Biometrična osebna izkaznica vsebuje 34 izpostavljenih zaščitnih elementov. Ti vključujejo tudi čip in fotografijo, ustvarjeno s tremi različnimi tehnikami, ter prozorno okno, v katerem sta poleg fotografije prikazani začetnici imena in priimka posameznika. V zgornjem levem kotu je dodana zastava EU z dvočrkovno oznako za Slovenijo. 

Osebno izkaznico že lahko uporabljamo za številne e-storitve prek portalov eUpravazVEMeZPIZeVŠ.

Nove osebne izkaznice so vizualno spremenjene in varnostno nadgrajene.

  • Nova osebna izkaznica ima čip, na katerem sta zapisana biometrična podatka, in sicer podoba obraza in dva prstna odtisa. Prstna odtisa se odvzameta državljanom po 12. letu starosti.
  • Nova osebna izkaznica je obenem tudi elektronska osebna izkaznica, saj čip vsebuje tudi kvalificirano potrdilo za elektronski podpis in dve sredstvi elektronske identifikacije (visoke in nizke ravni zanesljivosti). To velja za osebe od dopolnjenega 12. leta starosti.

    Potrdilo visoke ravni zanesljivosti in kvalificirano potrdilo za elektronski podpis sta zaščitena z uporabniškim geslom, ki si ga uporabnik nastavi z začetnim geslom. Začetno geslo imetnik prejme po prejemu osebne izkaznice. Če imetnik uporabniškega gesla ne pozna, ali je neuporabno zaradi prevelikega števila neuspešnih poskusov vnosa, lahko pridobi kodo za ponastavitev uporabniškega gesla.
  • Državljanu omogoča elektronsko identifikacijo in avtentikacijo za dostop do elektronskih storitev ter elektronsko podpisovanje.
  • Osebna izkaznica vsebuje QR-kodo (črtna koda v obliki abstraktnega črno-belega diagrama), ki omogoča preverjanje veljavnosti na portalu e-Uprava in s tem povečuje pravno varnost (veljavnost lahko preverjajo notarji, banke, zavarovalnice in podobno v Sloveniji in tujini).
  • Na novi osebni izkaznici naslov prebivališča posameznika vsebuje tudi pošto in poštno številko, dodan je tudi podatek o državi in kraju rojstva.
  • Predvidoma aprila 2023 bo z biometrično osebno izkaznico mogoča tudi uporaba v sistemu zdravstvenega zavarovanja. Na podoben način kakor s kartico zdravstvenega zavarovanja bo mogoče uveljavljati zdravstvene storitve pri zdravstvenih delavcih in zavodih z elektronsko identifikacijo.

Vloga za osebno izkaznico se vloži osebno na kateri koli upravni enoti v Republiki Sloveniji ali na katerem koli diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini.

Vlogi je treba priložiti:

  1. Staro osebno izkaznico, potni list, vozniško dovoljenje ali drugo javno listino, s katero se izkaže istovetnost. Staro osebno izkaznico je treba predložiti v uničenje. Na željo posameznika uradna oseba uničeno osebno izkaznico vrne.
  2. Eno fotografijo velikosti 3,5 cm x 4,5 cm, ki mora kazati pravo podobo posameznika ali potrdilo e-fotografa z referenčno številko digitalne fotografije.

Ob vlogi se državljanu od dopolnjenega 12. leta starosti odvzameta tudi dva ploska prstna odtisa. Prstna odtisa se v evidenci izdanih osebnih izkaznic hranita do vročitve osebne izkaznice, vendar ne več kakor 90 dni od dneva izdaje osebne izkaznice. Po brisanju iz evidence bosta zapisana izključno na čipu na izkaznici.

Če državljanu zaradi začasnih zdravstvenih razlogov ni mogoče odvzeti prstnih odtisov, se izda osebna izkaznica z veljavnostjo enega leta.

Vir: GOV.SI

Dogodki