To so rezultati nadzora gradbenih inšpektorjev

Fotografija je simbolična.

V letu 2019 so gradbeni inšpektorji opravili nadzor nad 96 objektih družb, ki svojo dejavnost opravljajo v obratih oziroma z napravami, ki lahko povzročajo obremenitev okolja.

Cilj akcije gradbene inšpekcije je bil preprečevanje uporabe objektov, v katerih delujejo tovrstne naprave, brez uporabnih dovoljenj. Tako so gradbeni inšpektorji v nadzorih preverjali izpolnjevanje pogojev za začetek uporabe objektov, in sicer ali imajo zavezanci gradbena in uporabna dovoljenja, ali ima objekt uporabno dovoljenje po samem zakonu ter ali so po izdaji uporabnega dovoljenja na objektu izvedeni posegi, ki terjajo gradbeno dovoljenje. Nadzore so izvedli na 96 lokacijah.

Do dneva sestave poročila so bili inšpekcijski upravni postopki zaključeni v 75 primerih, v 16 upravnih postopkih in enem prekrškovnem postopku pa dejansko stanje še ni dokončno ugotovljeno.

V okviru akcije so zaradi ugotovljenih nepravilnosti gradbeni inšpektorji uvedli 99 upravnih postopkov in 3 prekrškovne postopke. V upravnih postopkih so izdali 12 odločb in 3 opozorila, v prekrškovnih pa dva opomina.

Od dvanajstih upravnih odločb je bila v desetih primerih prepovedana uporaba objekta, v dveh primerih pa odrejena odstranitev objekta. Tako je bil v večini primerov ukrep izrečen zaradi neskladne uporabe objekta, to je uporabe objekta ali dela objekta brez uporabnega dovoljenja, v nasprotju z izdanim gradbenim dovoljenjem oziroma v nasprotju z uporabnim dovoljenjem, le v posamičnih primerih je bil ugotovljen nelegalen oziroma nevaren objekt.

Ob pregledu objektov oziroma delov objektov, v zvezi s katerimi je bil izrečen ukrep prepovedi uporabe, je ugotovljeno, da so bila gradbena dovoljenja za predmetne objekte v večini primerov izdana po letu 2005.

Besedilo: gov.si/Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije